Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 november 2019.

AllesvanNIX is zich bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en/of zich inschrijft voor onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van AllesvanNIX. U dient zich ervan bewust te zijn dat AllesvanNIX niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

AllesvanNIX respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens door AllesvanNIX

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers die zich bevinden op locatie van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Google of een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Google of een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
Persoonsgegevens worden verwerkt in het Trello/Mailchimp/CRM/boekhoud-systeem van AllesvanNIX. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. In voorkomende gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met een bevoegde derde, zoals een door AllesvanNIX ingehuurde  accountant. In dergelijke gevallen zullen uitsluitend die gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het gebruik van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Inzien, wijzigen of verwijderen van onderdelen van uw gegevens kan in uw persoonlijke klantomgeving, waarvan u bij aanmelding de inloggegevens heeft ontvangen. Wilt u helemaal verwijderd worden uit onze systemen, stuur dan een mail naar info@allesvannix.nl

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbriefmailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
AllesvanNIX
Bijster 5, 4847 KM Breda
Telefoon 06 – 10 56 08 35
e-mail info@allesvannix.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door AllesvanNIX loopbaanadvies, coaching en training, van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
AllesvanNIX loopbaancoaching en training verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
•NAW-gegevens
•Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
•Geboortedatum en –plaats
•Geslacht
•Pasfoto
•Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
•CV
•Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
•Gegevens in een plan van aanpak
•Gespreksverslagen
•Inhoud van communicatie

Doeleinden
AllesvanNIX verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
•Het onderhouden van contact;
•Een goede en efficiënte dienstverlening;
•Beheer van het cliëntenbestand;
•Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
•Het bieden van begeleiding op maat;
•De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden;
•Het verzorgen van trainingen en Workshops;
•Verbetering van de dienstverlening;
•Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
•Facturering;
•Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
•Nakoming van wettelijke verplichtingen;
•Het voeren van geschillen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat AllesvanNIX loopbaanadvies en training hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
•Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
•De bescherming van haar financiële belangen;
•De verbetering van haar diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan AllesvanNIX persoonsgegevens uitwisselen. AllesvanNIX kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals testbureaus. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer AllesvanNIX aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
AllesvanNIX zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na het afronden van een Loopbaan, coach- of trainingstraject en 1 daagses, workshops en Incompany trainingen zullen wij uw gegevens, digitaal en op papier, uiterlijk na 3 jaar vernietigen.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat AllesvanNIX zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. De gegevens van het boekhoudsysteem worden dan ook, wettelijk verplicht, 7 jaar bewaard.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft AllesvanNIX passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om AllesvanNIX een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door AllesvanNIX, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.